محورهای محتوایی

چگونه آثار ارسالی، ذیل محورهای محتوایی رویداد قرار می‌گیرند:

محورهای محتوایی رویداد، عناوینی کلی هستند که موضوعات گسترده‌ای را در بر می‌گیرند. یکی از لوازم بازی محتوایی موفق، تمرکز بر یکی از ریزموضوعات و ایجاد سیر محتوایی منسجم در بازی براساس آن است. کلیپ‌های ارائه شده در این قسمت ریزموضوعاتی که ذیل هر عنوان قرار دارند را اجمالا بیان می‌کند.

محورهای محتوایی رویداد عبارتند از:

  • زن ، خانواده و جمعیت
  • مقاومت و دفاع مقدس و مبارزه با استکبار
  • امید و پیشرفت
  • هویت اسلامی ایرانی
  • قرآن و عترت
محور زن و خانواده چگونه می تواند در بازی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد؟ در این فیلم به یکی از ابعاد محتوایی رویداد بازی آرا، یعنی «زن و خانواده» پرداخته شده است.
محور محتوایی (هویت ایرانی اسلامی) هویت چیست و چگونه می‌توان آن را در جهت مثبت تقویت کرد؟ چه چیزهایی برای هویت ایرانی_اسلامی ارزش خلق می‌کند؟
رویداد بازی آرا- محور محتوایی (مقاومت)
مقاومت چست و در چه مواردی از آن استفاده می‌شود؟ استفاده از مقاومت چه نتایجی را به همراه دارد؟

رویداد بازی آرا- محور محتوایی (قرآن و عترت)
در قرآن و عترت چه ظرفیت های قرآنی بازی‌سازی وجود دارد؟ چطور جایگاه و ارزش قرآن را در بازی به تصویر بکشیم؟