بررسی نمونه ها

بررسی چگونگی جاگذاری مفهوم خانواده در بازی «برادران»
نقد عمیق بازی شاهزاده ایرانی: تاج گمشده
جلسه اول نقد بازی سفیر عشق
نشست نقد بازی Assassin's Creed